អឺរ៉ុប

នៅផ្ទះក្នុងអាសយដ្ឋានទីក្រុងដែលទាន់សម័យ

ស្វែងរក រ៉ាហ្វិល នៅកន្លែងប្រសព្វគ្នារវាងបេតិកភណ្ឌដ៏អស្ចារ្យ និងការច្នៃប្រឌិតដ៏ប៉ិនប្រសប់។
អឺរ៉ុប
អ៊ីស្ថានប៊ុល
ឡុងដ៍
ប៉ារីស
វ៉រសល

រុករកគោលដៅ រ៉ាហ្វិល ទាំងអស់។

ទៅដំណើរកម្សាន្ត