ឈានចូលឆ្នាំរោង

ស្វាគមន៍ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនឆ្នាំ 2024

ប្រារព្ធពិធីបុណ្យតាមកាលបរិច្ឆេទប្រតិទិនដ៏ល្អនេះ។

នៅរ៉ាហ្វិលទូទាំងពិភពលោក យើងនាំមនុស្សម្នាមកជួបជុំគ្នាដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យប្រពៃណី និងការជួបជុំគ្នាដ៏រីករាយក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិននេះ។