បទពិ​សោធន៍

បទពិសោធន៍ Gin នៅបានីយដ្ឋានដំរី

Raffles Hotel Le Royal - Cambodia

ការភ្លក់រសជាតិដ៏អស្ចារ្យរយៈពេលពីរម៉ោង

បានីយដ្ឋានដំរីនៅរ៉ាហ្វិលឡឺរ៉ូយ៉ាល់ផ្ដល់ជូន gin ចំនួន ១៣០ ប្រភេទផ្សេងៗគ្នា រួមទាំង Sipsmith Raffles ១៩១៥ ដ៏ល្បីល្បាញ ក៏ដូចជា Gin នៅបានីយដ្ឋានដំរី ដែលផលិតក្នុងស្រុករបស់យើងផងដែរ។ រីករាយនឹងស្រាក្រឡុក gin ឥតកំណត់រយៈពេលពីរម៉ោង និងការភ្លក់រសជាតិ gin ដែលជាផ្នែកមួយនៃបទពិសោធន៍ gin ដ៏អស្ចារ្យនេះ។

From US $28
Raffles Hotel Le Royal - Cambodia
បទពិសោធន៍របស់អ្នករួមមាន
ស្រាក្រឡុក gin ឥតកំណត់រយៈពេលពីរម៉ោង
ការភ្លក់រសជាតិដែលយកចេញពី gin labels ចំនួន ៥០
ភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំង Santa Vittoria ដោយ​មិន​គិត​ប្រាក់​បន្ថែម