មជ្ឈិមបូព៌ា

ទស្សនៈប្លែកៗនៅផ្លូវបំបែកវប្បធម៌

អនុញ្ញាតឱ្យយើងនាំអ្នកទៅចំណុចកណ្តាលគោលដៅតំបន់អារ៉ាប់របស់យើង។
មជ្ឈិមបូព៌ា
ដូហា
ឌូបៃ
ឌូបៃ The Palm
ម៉ាកា
Bahrain

រុករកគោលដៅ រ៉ាហ្វិល ទាំងអស់។

ទៅដំណើរកម្សាន្ត