បទពិ​សោធន៍

ដំណើរទៅកាន់បេះដូង វប្បធម៌នៃខេត្តសៀមរាប

 

អាហារដែលមានស្រាសំប៉ាញ

រីករាយជាមួយអាហារប៊ូហ្វេដ៏ប្រណីតនៅអាហារថ្ងៃត្រង់ប្រចាំខែដ៏ឆ្ងាញ់របស់ Café d'Angkor។

ស្វែងយល់

ជុំវិញពិភព Gin

ស្រាក្រឡុកផឹកដោយសេរី ជាមួយនឹងបែបបទនៅម៉ោង gin។

ស្វែងយល់

ជួបដំរីអង្គរ

ដំណើរទៅកាន់ទីជម្រកសហគមន៍ ដើម្បីជួបជាមួយសុភាពបុរសមាឌធំដំបង។

ស្វែងយល់